به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم به واسطه افزایش سرمایه سنگین از تجدید ارزیابی و برنامه عرضه سهام دو نیروگاه سیگنال خوبی را صادر کرد