شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم به تازگی توانسته از کانال هفت ماهه خود خارج شده و شرایط سهم برای ورود به دوران جدید آغاز شود. شرایط اندیکاتوری سهم در کوتاه مدت و میان مدت صعودی شده و مقاومت ۴٣٠٠ ریالی را پیش رو داشت که از آن با قدرت عبور کرد.