بورس ٢۴ : اغلب خریداران مسکن معتقدند سالی که گذشت سال جهش قیمت مسکن بوده است. در سال ٩٨ میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در برخی ماه ها (نیمه اول سال) به دو برابر ماه مشابه در سال ٩٧ رسید. فشار اقتصادی به خریداران مسکن در سال ٩٨ به قدری بود که تقریباً همگان معتقدند جهش اصلی قیمت مسکن در سال ٩٨ رخ داد. اما آمار و ارقام چیز دیگری می گوید!