علاوه بر پارامترهای خبری و بنیادی بازار بورس می توان ترافیک مجامع پیش رو را حکایت از آن دانست که ...