به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم غذایی با توجه به وضعیت بنیادی و تکنیکالی مناسب خود از یک سو و پتانسیل تجدید ارزیابی و سود سازی بالا در ٣ ماهه سیگنال خرید صادر کرد