مرور پیشنهادهای هفته قبل : هفته گذشته ٧ سهم در سبد پیشنهادی معرفی شد ؛ شامل : «ذوب آهن» که در محدوده ٢٩٠ تومان معرفی شده بود ، با بازدهی حدود ٢٠ درصدی به مسیر خود ادامه می دهد... «سرمایه گذاری خوارزمی» ۶٠٠ تومانی ، حالا با رشد ١٠ درصدی همراه شده... «لوله و ماشین سازی» در همان محدوده قیمتی معرفی شده با صف خرید و توقف نماد مواجه است... «شیشه قزوین» که در نرخ ۶۶۵ تومان معرفی شده بود ، پس از رشد بیش از ١٢ درصدی همچنان در صف خرید قفل است... «ساختمانی اعتماد گستر» با افت و کاهش قیمت همراه شده و به نظر می رسد سهم در موقعیت خرید خوبی برای دید میان مدت قرار دارد... «ساختمانی ب نام آوران» که در قیمت های ۶٩٠ تومان معرفی شد، اینک با رشد ١۴ درصدی همچنان صف خرید است... «دامپروری بینالود» ٣٩۵٠ تومانی ، بازدهی بیش از ١٠ درصدی داشته و مهمان صف خرید است.