در نمودار تعدیل شده طی ٣ - ۴ ماه اخیر رنج قیمتی ٩۵٠٠ - ٩۶٠٠ تومان سطح مقاومتی مهمی برای قیمت بود. به گونه ای که بارها سهم در مواجهه با این ناحیه با افزایش عرضه ها مواجه می شد. در روزهای اخیر با رسیدن قیمت به این ناحیه شاهد افزایش چشمگیر معاملات بودیم و روند تقاضا به گونه ای بود که...