در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی هفتگی ، به نظر می رسد قیمت سهم در حال تکمیل کارکشن Zigzag می باشد. موج A از محدوده ٢٩٠ تا ١٣٩٠ تومان پیش رفته است...