در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه سهم در محدوده حمایتی ۴۲۰ تومن دوباره به خوبی با تقاضا همراه شده و در قالب موج E از دیامتریک ...