نماد «های وب» در بازه یکساله در یک کانال صعود درحال حرکت بوده و به تازگی توانسته با عبور از مقاومت ١٢۶٠۶ ریال از سقف کانال بلندمدتی خود عبور کند و مرحله جدیدی از رشد خود را آغاز نماید. اندیکاتورها شرایط بسیار خوبی داشته و محدوده ١٢۶٠٠ الی ١٢٧٠٠ ریال که سقف کانال شکسته شده می باشد...