در هفته گذشته ۵ سهم در سبد سهام پیشنهادی معرفی شد؛ شامل .... «سیمان شمال» ٨٢٠ تومانی که با نوسان مثبت ۵ درصدی همراه شده؛ «بانک ملت» ٩٢٠ تومانی که حدود ١٠ درصدی بازدهی داده؛ «های وب» ١١۵٠ تومانی که با رشد ١٠ درصدی مهمان صف خرید سنگینی است ؛ «جوشکاب یزد» ٨٠٠٠ تومانی که در همان محدوده درجا می زند ؛ و «چدن سازان» که در قیمت های ١٣٢٠ تومانی معرفی شد و حالا در سطوح بالای ١۴٢٠ تومان قرار داشته و به سمت هدف خود در حال پیشروی است.