کرونا یک و دو به دلیل اهمیت کمک به سیستم بهداشتی کشور برای مبارزه با ویروس مهلک سیگنال خرید صادر کرد...

نام نماد

توضیحات

تامین مالی جمعی اهدای کامل (کرونا1)

خرید این گواهی به منظور اهدای کامل وجوه منابع مورد نیاز جهت پیشگیری، درمان و تحقیق در زمینه بیماری کرونا است و اصل و منافع حاصل از مبالغ تامین شده به وزارت بهداشت تعلق می گیرد.

بدین ترتیب با خرید این گواهی کل وجه خرید اهدا خواهد شد.

نام نماد

توضیحات

تامین مالی جمعی صرفا اهدای سود (کرونا2)

خرید این گواهی به منظور اهدای سود وجوه منابع مورد نیاز جهت پیشگیری، درمان و تحقیق در زمینه بیماری کرونا است و فرع و منافع حاصل از مبالغ تامین شده به وزارت بهداشت تعلق خواهد گرفت.

بدین ترتیب با خرید این گواهی و سرمایه گذاری منابع توسط امین طرح (تامین سرمایه نوین) ، سود حاصله به وزارت بهداشت اهدا و اصل وجوه خریداران حفظ خواهد شد.