در نمودار روزانه برآیند حرکات قیمت در ۵ ماه پیش تداعی کننده که الگوی ۵ موجی صعودی است. در این برهه قیمت از محدوده ۶۴٠ - ۶۵٠ تومان شروع به رشد کرده و در محدوده ٢٧٠٠ تومان موج ٣ این الگو خاتمه یافت...

س. ساختمانی اعتماد گستر (ثعتما) :

 

در نمودار روزانه برآیند حرکات قیمت در 5 ماه پیش تداعی کننده که الگوی 5 موجی صعودی است. در این برهه قیمت از محدوده 640 - 650 تومان شروع به رشد کرده و در محدوده 2700 تومان موج 3 این الگو خاتمه یافت. اصلاح اخیر قیمت را می توان در قالب موج 4 تفسیر کرد. روز گذشته شاهد حجم معاملات سنگین سهم بودیم. به گونه ای که بیش از 20 درصد شرکت دست به دست شد. اکنون به نظر می رسد قیمت وارد دامنه موج 5 شده است و این موج می تواند تا حوالی 3350 تومان پیشروی داشته باشد.