پست بانک ایران در کانال یکساله خود در حال حرکت می باشد. سهم در ماه قبل پس از برخورد به سقف کانال و مقاومت فیبوناچی خود وارد اصلاح کوتاه مدتی تا محدوده ۶۵٠٠ ریال شد ولیکن هم اکنون باری دیگر گارد صعودی گرفته و دوباره به سقف کانال خود رسیده است...