این سهم به دلیل تحولات بنیادی قوی و اخبار مثبت در کنار رشد بالای ارزش ان ای وی سیگنال خرید صادر و خرید این سهم در صف خرید فعلی نیز مناسب ارزیابی می شود...