در ابتدا به منظور محاسبه بازده هر صنعت از شاخص منتشره سازمان بورس و از ارزش ابتدایی و انتهایی ماه هر صنعت استفاده شده است. همچنین معیار ریسک واریانس و انحراف معیار در نظر گرفته شده که این موارد بر اساس بازده ماهانه مورد محاسبه طی سال ٩٨ و .......