شرکت مخابرات ایران حرکت صعودی خوبی را از دی ماه امسال آغاز کرد و از محدوده ۴٣٠٠ ریال توانست تا محدوده هدف اول قیمتی خود یعنی ٧۴۶۶ ریال رشد کند و تقریبا وارد فاز اصلاحی یک ماهه در روند کوتاه مدتی خود شد. در حال حاضر با توجه به شرایط اندیکاتورها به نظر می رسد سهم حرکت صعودی جدید خود را...