سیگنال های لحظه ای یکی از محتواهای مهمی است که برخی از روزها در طول بازار روی وب سایت رسمی شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل (بورس ٢۴)قرار می گیرد و برای کاربران ویزه پیامک می شود. بررسی کارنامه زمستان ٩٨ «سیگنال آنلاین» نشان می دهد از بین ١٩ سهم معرفی شده در این بخش ٨٠ درصد پیشنهاد ها (١۵ سهم) با سود همراه بوده ،١٠ درصد (٢ سهم) در نقطه سر به سر قرار دارند و ١٠ درصد دیگر ( ٢ سهم) زیان به همراه داشته است.

بورس 24 : سیگنال های لحظه ای یکی از محتواهای مهمی است که برخی از روزها در طول بازار روی وب سایت رسمی شرکت مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل (بورس 24)قرار می گیرد و برای کاربران ویژه پیامک می شود.

بررسی کارنامه زمستان 98 «سیگنال آنلاین» نشان می دهد از بین 19 سهم معرفی شده در این بخش 80 درصد پیشنهاد ها (15 سهم) با سود همراه بوده ،10 درصد (2 سهم) در نقطه سر به سر قرار دارند و 10 درصد دیگر ( 2 سهم) زیان به همراه داشته است.

جدول زیر کارنامه زمستانی «سیگنال آنلاین» را روایت کرده است.

نتیجه سیگنال

قیمت پیشنهادی خرید

تاریخ سیگنال

دیدگاه پیشنهادی سیگنال

نام سهم

سهم 10 درصدی بازدهی داده و صف خرید می باشد

605

اول دی

میان مدت

بیمه ما

سهم تارگت های خود را پشت سر گذاشت و بازدهی خوبی داشت

1920

چهارم دی

سه ماهه

باما

سهم از تارگت ارائه شده عبور و رشد خوبی را تجربه کرد

890

چهارم دی

میان مدت

سرمایه گذاری نیروگاهی ایران

سهم از تارگت دوم خود هم عبور کرد

540

هشتم دی

دوماهه

سرمایه گذاری آتیه دماوند

سهم رشد خیره کننده 100 درصدی داشت

330

نهم دی

سه ماهه

سرمایه گذاری صنعت و معدن

سهم هر دو تارگت خود را تاچ کرد

2900

دهم دی

میان مدت

ملی سرب و روی

سهم از تارگت های خود عبور کرد

845

یازدهم دی

سه ماهه

تابان هور

سهم بازدهی بیش از 90 درصدی داشت

877

بیست و سوم دی

سه ماهه

توسعه معادن روی

سهم از تارگت دوم خود هم عبور کرد

1370

بیست و سوم دی

سه ماهه

کاشی سینا

سهم با رشد بسیار خوبی تارگت اول خود را درنوردید

5100

بیست و نهم دی

میان مدت

پگاه گلپایگان

سهم با عبور از تارگت اول خود صف خرید می باشد

3350

دوم بهمن

میان مدت

ملی سرب و روی

سهم بدون سود و زیان می باشد

220

پنجم بهمن

میان مدت

بانک شهر

سهم هدف دوم خود را هم تاچ کرد

2350

هفتم بهمن

سه ماهه

فولاد فجر

سهم بازدهی نداشته و چند درصدی افت داشته است

1250

پانزدهم بهمن

میان مدت

تراکتورسازی

سهم در نقطه سر به سر قرار دارد

285

چهارم اسفند

میان مدت

بانک ایران زمین

سهم با زیان همراه شده است

900

چهاردهم اسفند

سه ماهه

هلدینگ خلیج فارس

سهم بازدهی خوبی داد

1450

بیست و هفتم اسفند

میان مدت

شیشه دارویی رازی

سهم تارگت اول خود را پشت سر گذاشت

1980

بیست و هفتم اسفند

میان مدت

ایران ترانسفو

ارقام به تومان است

برای استفاده از سیگنال ها می توانید از طریق این لینک اقدام کنید