شرکت خدمات دریایی و کشتیرانی خط دریا بندر از زیر مجموعه های شرکت تایدواتر خاورمیانه است. سهام این شرکت در سال ٩٨ بازدهی ۵٩٠ درصدی را به سهامداران خود هدیه کرده که بخش عمده ای از این بازدهی در ماه های بهمن و اسفند حاصل شده است.