طی ١۵ ماه اخیر قیمت سهم داخل یک کانال صعودی حرکت می کرد. طی این مدت قیمت بصورت متناوب بین خطوط کف و سقف کانال در حال حرکت بوده است...