در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه قیمت سهم مدتهاست داخل یک کانال صعودی فرضی در حال افت و خیز است. پس از برخورد قیمت با محدوده کف کانال...