در نمودار ٣٠ دقیقه ای ظرف ٢.۵ سال گذشته قیمت سهم از محدوده ١۵٠ تومان در قالب یک ۵ موجی شروع به حرکت کرد و به محدوده ٢٨۵ تومان نیز رسید...