نوسانات ٧ ماه اخیر سهم را در یک کانال صعودی محصور کردیم. طی این مدت قیمت از حوالی ١٠٠ تومان شروع به پیشروی کرده و تا حوالی ١٢۶٠ تومان پیشروی داشته است...