شرکت لیزینگ رایان سایپا سه ماهی است که در یک کانال صعودی در حال حرکت می باشد و در حال حاضر از محدوده سقف کانال در قیمت ٣۵۶٠ ریال عبور کرده است. اندیکاتورهای سهم در میان مدت کاملا صعودی بوده...