بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مقدار تولیدات شرکت فولاد خوزستان طی دوره یک ماهه بهمن ٧١٢٢٧٩ تن محصول بوده که نسبت به میانگین ماهانه دوره ده ماهه گذشته و منتهی به ٣٠ دی، کاهش ١٢ درصدی را نشان می‌دهد. اما در بخش فروش با کاهش تولید فولاد در شرکت و در نتیجه مصرف کمتر گندله و .......