طی سال جاری میانگین نرخ فروش محصولات شرکت سیمان کردستان نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴٩ درصد افزایش داشته است و این در حالی است که نرخ فروش سیمان تنها ۴١ درصد و نرخ آهک ٣٠ درصد افزایش داشته است. دلیل این افزایش را می‌توان فروش کلینکر به صورت صادراتی دانست که .......