در خصوص عملکرد قابل ذکر است بر اساس گزارش فعالیت ماهانه بهمن، تولیدات شرکت طی دوره دو ماهه اول سال مالی منتهی به ٣٠-٠٩-١٣٩٩، ۴١٢٧۶۶٠ تعداد قالب محصول بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با تولید ..........