بر اساس گزارش فعالیت ماهانه میزان تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه بهمن، ۵۴٧٨ تن محصول گزارش شده که نسبت به میانگین ماهانه دوره ١٠ ماهه گذشته و منتهی به ٣٠ دی ماه تقریباً بی‌تغییر بوده است. اما در این ماه مقدار فروش ۵٢٢١ تن گزارش شده که.........