طی گزارش فعالیت ماهانه شرکت، میزان تولیدات طی بهمن ماه، ١٢۴٨۶٣ تن گزارش شده که نسبت به میانگین ماهانه دوره ١٠ ماهه گذشته و منتهی به ٣٠ دی، افزایش ١٧ درصدی در تولید را نشان می‌دهد. طی این ماه مقدار فروش نیز .......