خبری در این بازارها نیست؟! پایان سال است و روزهای پایانی بازارهای کالایی را شاهد هستیم. البته باز هم...