طی سال جاری تولیدات شرکت نسبت به دوره مشابه کاهش داشته که دلیل آن قطع گاز به عنوان خوراک شرکت ناشی از کاهش دما در کشور و افت فشار بوده چنانکه از تاریخ ٢١ دی ماه شرکت از مدار تولید خارج شده و ..........