طی بازار امروز در ابتدای معاملات با وجود روند صعودی قیمت‌ها در روز چهارشنبه و بازگشت دوباره تقاضا به بازار و همچنین افزایش قیمت‌های جهانی و بهبود وضعیت اقتصادی سایر کشورها و همچنین شروع دوباره روند صعودی قیمت نفت، شاهد.........