امیدی نیست! کالایی‌ ها پایان سال جذابی ندارند. میل به کاهش قیمت‌ ها هنوز مشهود است و البته خریداران هم نمی‌ دانند، که...