در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، قیمت سهم به طور ریتمیک بین خطوط کف و سقف یک کانال صعودی در حال نوسان بوده است. اخیرا قیمت...