در نمودار تعدیل شده ، طی ٩ ماه گذشته نوسانات قیمتی سهم تحت تاثیر یک ترند صعودی قرار داشته است. طی این مدت قیمت هر بار به خط روند رسیده...