بر اساس گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه بهمن ٧٨٩٢٢ دستگاه محصول بوده که نسبت به میانگین ماهانه دوره ١٠ ماهه گذشته و منتهی به ٣٠ دی به همراه تولیدات کارمزدی، افزایش ۴٠ درصدی داشته است. در بخش فروش نیز مقدار فروش..........