باید این نکته را خاطر نشان کرد که احتیاط لازم برای محاسبه ارزش شرکت ها با توجه به عدم حضور در بازار سرمایه و ارزش های دفتری شرکت ها می تواند سناریوهای متفاوتی ایجاد نماید ...