همراه شدن فولاد با افزایش نرخ گویی یکی دو روز است، برخی تلاش دارند تا قیمت‌ های بالاتری را به بازار تحمیل کنند، که تاکنون هم موفق بوده‌ اند. این جریان البته...