در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه به نظر می رسد قیمت در حال تکمیل یک اصلاح مرکب سه گانه است...