شرکت سرمایه گذاری نیرو تقریبا ده ماه بوده که در یک کانال صعودی در حال حرکت بوده و به تازگی سهم توانسته از محدوده سقف کانال خود عبور کند...