این شرکت احتمالا با سودی که برای سال ٩٨ خواهد ساخت با توجه به ریسک ها و پتانسیل های مذکور در سال ٩٩ احتمالا در یک رالی بدون عرضه توانایی رشد ...