شرکت مپنا که تقریبا از آبان ماه سال جاری و از محدوده قیمتی ٩٠٠٠ ریال توانسته خود را به قیمت ١۴٠٠٠ ریال برساند ، در ظاهر تصمیم گرفته که به حرکت صعودی خود قوت بیشتری ببخشد...