این شرکت از سال ٩٠ تا کنون در یک روند صعودی توانسته رشد درآمد عملیاتی را به نمایش بگذارد و برای سال ٩٨ و ٩٩ برآورد می شود...