مبالغ ریالی درج شده بر اساس متوسط نرخ سنا در ١٠ روز نخست اسفند آورده شده که نشان می دهد تاثیر نرخ ها برشرکت نسبتا قابل توجه است , لازم بذکـر است که همین اختلاف می تواند سودی معادل