بر اساس گزارش فعالیت ماهانه، میزان تولید محصولات طی دوره یک ماهه بهمن، ٢٧٢.١ میلیون عدد محصول بوده که در مقایسه با میانگین ماهانه دوره ده ماهه گذشته و منتهی به ٣٠ دی ماه، افزایش ١۴ درصدی تولیدات را نشان می‌دهد. در بخش فروش نیز مقدار فروش........