فولاد همچنان در مسیر افت نرخ اگر چه شتاب کاهش قیمت‌ ها در بازار فولاد به شدت کاهش یافته و حتی برخی جرقه‌ های پراکنده از رشد نرخ را شاهد هستیم ولی از هم‌ اکنون نمی‌ توان امکان رشد قیمت‌ ها را مطرح کرد؛ اگر چه برخی از اهالی بازار به این داده احتمالی روی خوش نشان داده‌ اند. معاملات بورس کالا هم...