شرکت فیبر ایران به تازگی توانسته از سقف کانال خود و از محدوده مقاومتی بسیار مهم ۵۶٠٠ ریال عبور کرده و وارد فاز جدید رشدی خود گردد. اندیکاتورها شرایط صعودی خوبی را برای سهم نمایش می دهند و روند صعودی بسیار پر قدرتی در کوتاه مدت و میان مدتی سهم شکل گرفته است.