بر اساس گزارش فعالیت ماهانه، تولیدات شرکت طی دوره یک ماهه بهمن ١۶٧٧ تن محصول بوده که نسبت به دوره یک ماهه دی با تولید ١٧۶٩ تن محصول، در حدود ۵ درصد کاهش یافته است. با این حال در بخش فروش........