در نمودار روزانه ، قیمت سهم داخل یک کانال صعودی در حال نوسان است. طی این مدت قیمت بصورت متناوب بین خطوط کف و سقف کانال در حال نوسان بوده است...