اتفاقی که در نتیجه تصمیم اخیر پیرامون تغییر حجم مبنا خواهد افتاد آن است که سهامی که پیشتر در بازار های صعودی یا نزولی قفل می شدند و تنها...